Giới thiệu về thị trường xăng dầu

Tốc độ tăng bình quân nhu cầu xăng dầu trong nước khoảng gần 9%/ năm trong giai đoạn 2010-2015.

Trong 5 năm tiếp theo: 2015-2020 tỷ lệ tăng vẫn còn khỏang 8%. Hệ số tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và tăng nhu cầu xăng dầu vẫn ở mức cao: 1/1,1 (tính bình quân trong cả thời kỳ).

Tốc độ tăng bình quân nhu cầu xăng dầu trong nước khoảng gần 9%/ năm trong giai đoạn 2010-2015.

Trong 5 năm tiếp theo: 2015-2020 tỷ lệ tăng vẫn còn khỏang 8%. Hệ số tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và tăng nhu cầu xăng dầu vẫn ở mức cao: 1/1,1 (tính bình quân trong cả thời kỳ).

Với lượng cầu lớn và mức tăng cao như vậy sẽ dẫn đến nhiều thay đổi. Áp lực cầu tăng nhanh; quản lý và điều hành của nhà nước sẽ theo cơ chế khác. Thị trường xăng dầu hấp dẫn hơn nhưng cũng sẽ thách thức hơn đối với các doanh nghiệp . về mọi mặt v.v.

Hiện tại thị trường có các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn như sau:

  • Tổng công ty xăng dầu Việt nam (Petrolimex)
  • Công ty Petec (Bộ TM),
  • Công ty Petechim (thuộc Petrovietnam),
  • Công ty PDC (thuộc Petrovietnam)
  • Công ty Petromekong (thuộc Petrovietnam)
  • Công ty XD quân đội
  • Công ty SaigonPetr