Thông tin chi tiết

Các đối tác

Các đối tác cung cấp LPG cho Công ty Cổ Phần MTGas

  • Công ty HANWA Corporation
  • Công ty Cổ phần Du lịch Vận tải Khí  dầu khí Cửu Long
  • Công ty TNHH PETRONAS (Việt Nam)
  • Công ty kinh doanh sản phẩm khí.

Trở lại trang danh sách