Cổ đông

Ý Kiến Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần MTGAS Về Việc IMG Chào Mua Công Khai Cổ Phiếu Của MTG. (18/10/2012)

Căn cứ vào hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu MTG ngày 09/10/2012 của công ty Cổ Phần Đầu Tư IMG, Công ty Cổ Phần MTGAS thông báo đến quý cổ đông như sau:

HĐQT công ty Cổ Phần MTGAS chấp thuận cho công ty Cổ Phần Đầu Tư IMG được phép chào mua công khai 3.180.000 cổ phiếu tương đương 26,5% vốn điều lệ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

                                                                                                    File Quyết Định

                                                                                                    File Biên Bản Họp